Skolmiljö

Skolmiljö besår av den miljö som barnen vistas i under skoltid. Det är därmed många olika delar som ingår bl. a. luft, ljud, lukt, ljus, fukt, städning, lokalytor, lekplatser och toaletter.

Dessutom ingår inredning för såväl inomhusmiljö som utomhusmiljö.

Skolmiljögruppen är med och förändrar och påverkar skolan. Genom ett mycket bra samarbete med skolans personal har många förbättringsförslag fått genomslag. Några förändringar/projekt som utförts på skolmiljögruppens initiativ är:

 • En extra städning per dag för skolans samtliga toaletter
 • Förbättring av städningen i stort på skolan genom regelbunden uppföljning
 • Tydlig genomgång och uppföljning av skolans väsentliga avtal för inomhusmiljön för att kontrollera bullernivåer, radon, ljus och andra uppföljningar som görs följer tillåtna gränser och för att se om avtalen täcker väsentliga områden
 • Investeringsprojekt på skolgården tillsammans med Föräldraföreningens styrelse

Vi behöver engarade föräldrar och engagerade föräldrar behöver oss eftersom vi tillsammans hjälps åt att arbeta för en bättre skolmiljö.

Fördel med att vara med i denna aktivitetsgrupp:

 • Roligt att vara med i en aktivitet och vara engagerad i den miljö där barnet vistas en stor del av dagen
 • Fantastiskt att kunna vara med och förbättra barnets vardag
 • Lär känna fler föräldrar och elever när deltar i projekt, när man lär känna folk har man mer koll och det skapas bättre stämning och sammanhållning

Skolmiljögruppens mål och aktivitetsbeskrivning följer nedan.

Syfte

Syftet är att:

 • Granska skolmiljön, föreslå förbättringsförslag samt bidra med resurser
 • verka för förtroendefullt samarbete mellan hem och skola i avsikt att ge barnen en trygg uppväxtmiljö och främja deras allsidiga utveckling
 • ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i skolpolitiska frågor

Mål
Att barnen vistas i en hälsosam och trivsam skolmiljö, omfattar såväl inomhusmiljö som utomhusmiljö.

Resursåtgång
Resursåtgången kan variera mycket. Beror på respektive aktivitet som planeras i samarbete med rektor, elevrådet, Föräldraföreningens styrelse m.fl.

Kommunikation
Anpassas efter respektive projekt, följer kommunikationsplanen. På första Föräldramötet på höstterminen informeras om aktivitetsgruppen och att engagerade föräldrar gärna får anmäla intresse om att ingå i gruppen. Löpande kommunikation i övrigt.

Löpande arbete
De föräldrar som ingår i aktivitetsgruppen ses regelbundet och planerar och föreslår aktiviteter utifrån information/framförda önskemål från skolledningen, elever samt egna och andras observationer. Diskussion förs med föräldraföreningens styrelse om vilka aktiviteter som ska prioriteras. Regelbundna möten med rektor och övrig skolpersonal.

Skolmiljön indelad i två grupper:

 1. Inomhusmiljö (vardaglig vistelse d.v.s. ljud, ljus, lukt, städning m.m.) inklusive inredning
 2. Utomhusmiljö inklusive inredning
X